แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

เปรียบเทียบ พร. - พศ.
  19 ต.ค. 60 11:24 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้
<

หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่

ประเภทสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ พนักงานฯ เงินรายได้เดิม (พร.) พนักงานส่วนงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พศ.)
1. ด้านการรักษาพยาบาล 1) ใช้สิทธิประกันสังคมเบื้องต้น สําหรับตนเอง
2) ในกรณีเบิกไมได้จากข้อ 1) ให้เบิกจาก กองทุนประกันสุขภาพพนักงานฯ โดยมีวงเงิน 10,000 บาท/ปี สะสมได้ไมเกิน 30,000 บาท สําหรับตัวพนักงาน บิดา มารดา คูสมรส บุตร โดยเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการ
1) ใช้สิทธิประกันสังคมเบื้องต้น สําหรับตนเอง
2) ในกรณีเบิกไมได้จากข้อ 1) ให้เบิกจาก สวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังนี้
     • วงเงิน 20,000 บาท/ปี สําหรับตัวพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร โดยเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการ
     • ในกรณีเกินวงเงิน 20,000 บาท ให้เบิกจ่ายร่วมกบคณะฯ (Co-Pay) ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 50
2. สิทธิการลาหยุดงาน 1) ลาป่วย ปกติได้ปีละไม่เกิน 15 วันทำการ (กรณีพิเศษ :  พนักงานประจำ 45 วันทำการ / ชั่วคราว 30 วันทำการ )
2) ลากิจส่วนตัว พนักงานประจำ  10 วันทำการ /  พนักงานชั่วคราว 5 วันทำการ
3) ลาพักผ่อนประจำปี  10 วันทำการ สะสมไม่เกิน 20 วันทำการ
4) ลาคลอดบุตร พนักงานประจำ 90 วัน / พนักงานชั่วคราว 90 วันแต่ได้รับเงินเดือน 45 วัน
5) การลาอุปสมบท ลาติดตามคู่สมรสและการลาอื่น ๆ ขออนุมัติเป็นการเฉพาะราย
6) ลาเกี่ยวกับราชการทหาร ตามระยะเวลาที่ราชการกำหนด
7) ลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม ไม่ได้กำหนดไว้
1) ลาป่วย   ปกติได้ปีละ 60 วันทำการ (กรณีพิเศษได้ปีละ 60 วันทำการแต่รวมแล้วไม่เกิน 120 วันทำการ/ปี)
2) ลากิจส่วนตัว 45 วันทำการ และลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยไม่ได้รับเงินเดือนได้ 150 วันทำการ
3) ลาพักผ่อนประจำปี 10 วันทำการ  สะสมไม่เกิน20วันทำการ กรณีปฏิบัติงานเกิน 10 ปี สะสมได้ 30 วันทำการ
4) ลาคลอดบุตร  90 วัน และพนักงานฯ ชายสามารถลาดูแลภรรยาและบุตรได้ 15 วันทำการโดยได้รับเงินเดือนในระหว่างลา
5) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้ไม่เกิน       120 วัน
6) ลาติดตามคู่สมรส ได้ 2 ปี
7) ลาเกี่ยวกับราชการทหาร ตามระยะเวลาที่ราชการกำหนด
8) ลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม (สตรี) ได้ 1-3 เดือน
3. เงินช่วยกรณีพนักงาน ถึงแก่กรรม (เงินช่วยค่าทำศพ) จำนวน 2 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย จำนวน 3 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
4. เงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ได้กำหนด - กรณีถึงแก่กรรมตามปกติให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 50,000 บาท
- กรณีถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 100,000 บาท
5. เงินบำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย จ่ายให้เมื่อพนักงานฯ ทำงานครบรอบสัญญาการจ้าง (อัตรา 1 เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย x ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน) ไม่มี
6. เงินชดเชย ไม่มี 1) ทำงานครบ 120 วันแต่ไม่ครบปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 1 เท่า
2) ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 3 เท่า
3) ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 6 เท่า
4) ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 8 เท่า
5) ทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป ได้เงินชดเชย 10 เท่า
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่มี ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8. เงิน พ.ต.ส. ได้ตามลักษณะงานและตำแหน่ง ได้ตามลักษณะงานและตำแหน่ง
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อยู่ที่การขึ้นปฏิบัติงาน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) อยู่ที่การขึ้นปฏิบัติงาน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
10. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด
11. สถานที่รับเลี้ยงและดูแลบุตร มี มี
12. ค่าช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร (กองทุนสวัสดิการ) มี ไม่ได้กำหนด
13. ทุนการศึกษาบุตร (กองทุนสวัสดิการ) ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการกำหนด ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการกำหนด
14. การตรวจสุขภาพประจำปี มี มี
15. บำเหน็จกรณีถึงแก่กรรม มี (ระยะเวลาการปฏิบัติงาน x เงินเดือนเดือนสุดท้าย) -
16. เครื่องแบบปฏิบัติการ มี มี
17. ทุนที่ให้สำหรับลาศึกษาฝึกอบรม มี มี
18. Internet ฟรี ฟรี
19. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์  (จากกองทุนสวัสดิการ) มี มี
20. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (กรณีสมัครเป็นสมาชิก ชพค./ชพส.) มี มี
21. เข็มมหาวิทยาลัย มี มี
22. เงินกู้ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มี มี
23. เงินกู้เพื่อซื้อจักรยานยนต์ และคอมพิวเตอร์ มี มี