แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว
  19 ต.ค. 60 11:24 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว มีดังนี้

 1. สิทธิการลาป่วย
  ในกรณีเข้าปฏิบัติงานในปีแรก ลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันทำการ เว้นแต่กรณีระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรก(ระยะตามคำสั่งจ้าง)ไม่ครบ 6 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าวและในปีงบประมาณถัดไปถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างต่อเนื่องมีสิทธิลาป่วยปีหนึ่งไม่เกิน 15 วันทำการ
 2. สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี
  มีสิทธิการลาพักผ่อนประจำปีได้ 10 วันทำการ โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดืือนนับแต่วันบรรจุ
 3. สิทธิการลาคลอดบุตร
  มีสิทธิลาเนื่องจากคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากคณะฯ ไม่เกิน 45 วันและได้รับจากประกันสังคมอีก 45 วัน เว้นแต่กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรก ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 7 เดือนจึงจะมีสิืทธิลา
 4. สิทธิการลากิจ
  ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิลากิจ โดยได้รับค่าจ้าง หากมีความจำเป็นสามารถลาได้ แต่จะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่