แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

สวัสดิการการคลอดบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ประจำ)
  30 พ.ค. 55 9:53 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้
ปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ประจำ) สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกได้ในวงเงินที่กำหนด 10,000 บาท ต่อปี และสะสมได้ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการคลอดบุตร ซึ่งการยื่นเรื่อง จะต้องยื่นก่อนเข้ารับการคลอด โดยทำเรื่องต้นสังกัดแจ้งสถานที่ว่า จะคลอดโรงพยาบาลไหน และวันที่จะคลอด (กรณีทราบวัน-เวลาที่แน่นอน) ผ่านหน่วยงาน

ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองการมีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพ
(เฉพาะกรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในและขอเบิกต้นสังกัด)

 1. ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 2. กรอกแบบ กพม.03
 3. แนบเอกสารประกอบการยื่น
  1. กรณีที่ขอเบิกให้ ตนเอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. กรณีที่ขอเบิกให้ มารดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. กรณีที่ขอเบิกให้ บิดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและบิดา สำเนาทะเบียนสมรสบิดา-มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. กรณีที่ขอเบิกให้ สามีหรือภรรยา ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งตนเองและคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. กรณีที่ขอเบิกให้ บุตร ต้องแนบสำเนาใบสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของตนเองและบุตร และสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีบิดาเบิกให้บุตร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เมื่อทำต้นสังกัดแล้วจะทำการตัดวงเงินที่เหลืออยู่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ประจำ) จะมีวงเงิน 10,000 บาทต่อปี สะสมได้ 30,000 บาท

สวัสดิการอีกอย่าง ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ของศิริราช และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ประจำ) ก็คือ ส่วนลดค่าห้อง ค่าอาหาร สำหรับโรงพยาบาลศิริราช กรณีผู้ป่วยใน จะมีส่วนลดหย่อนค่าห้องให้กับตัวพนักงาน และญาติสายตรงตามอายุการปฏิบัติงาน ดังนี้

เริ่มปฏิบัติงาน – 10 ปี ได้ส่วนลด 30 %
เกิน 10 ปี  - 20 ปี ได้ส่วนลด 40%
เกิน 20 ปี ขึ้นไป ได้ส่วนลด 50 %

ทั้งนี้ พนักงานจะสอบถามรายละเอียดขอหนังสือรับรองการทำงานได้ที่ คุณณัฐวุฒิ  ห้อง One Stop Service หรือโทร 7669, 8784 และถ้าต้องการทราบวงเงินค่ารักษาพยาบาลเหลืออยู่ ขั้นตอนวิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับค่ารักษา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอัมพิกา โทร 8865


หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่