แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล 2 รอบ
  19 ต.ค. 60 11:26 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ตารางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ กําหนดใหมีการประเมิน ปละ 2 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 ตั้งแต 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
 • รอบที่ 2 ตั้งแต 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน

โดยกําหนดใหทุก ภาควิชา/หนวยงาน ดําเนินการประเมิลผลฯ ตามชวงเวลาดังตอไปนี้

รอบที่ 1

1-31 มกราคม

 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนหลังของปผลงานระหวาง 1 สิงหาคม ถึง 31 มกราคม
 2. จัดทําขอตกลงและ มอบหมายงาน ให เจาหนาที่ทุกระดับในภาควิชา/หนวยงาน ยกเวนบุคลากรที่ยังไมผานกระบวนการทดลองงาน

15–28 กุมภาพันธ

ใหภาควิชา / หนวยงาน สงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยถายสําเนา หนาที่ 4 พรอม Disket file สําหรับบันทึกคะแนนมาที่งานประเมินผล ฝายทรัพยากรบุคคล


รอบที่ 2

1-31 กรกฎาคม

 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรกของปผลงานระหวาง 1 กุมภาพันธถึง 31กรกฎาคม
 2. จัดทําขอตกลงและมอบหมายงานใหเจาหนาที่ทุกระดับในภาควิชา/หนวยงาน ยกเวนบุคลากรที่ยังไมผานกระบวนการทดลองงาน

15–31 สิงหาคม

ใหภาควิชา / หนวยงาน สงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยถายสําเนา หนาที่ 4 พรอม Disket file สําหรับบันทึกคะแนนมาที่งานประเมินผล ฝายทรัพยากรบุคคล


วิธีดําเนินการ

 1. ดําเนินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางเปนลายลักษณอักษร ตามชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยแผนงานหรือสิ่งที่มอบหมาย ตองมีความชัดเจน และโปรงใส มีการตั้งเปาหมาย, ดัชนีวัดผลสําเร็จของงาน, มีการกําหนดสัดสวน/น้ําหนัก ในแตละแผนงานชัดเจน ตามความเหมาะสมของงาน โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝาย คือผูประเมิน และผูถูกประเมิน
 2. การประเมินผล การปฏิบัติงานประกอบดวย 2 ดานคือ ผลงาน (70 % ) และทักษะ/คุณลักษณะ (30 %)
  1. การประเมินผลทางดานผลงาน (70%) ใหประเมินโดยหัวหนา หรือ ผูบังคับบัญชาโดยตรง และผานการพิจารณาจากผูบริหารระดับที่สูงขึ้น
  2. การประเมินผลทางดานทักษะ/คุณลักษณะ (30%) ใหประเมิน โดยใชกลุมบุคลากรที่มีความเหมาะสม อาจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือ การประเมินผลฯแบบ 360 องศา แลวแตความเหมาะสมของลักษณะงานนั้น ๆ
 3. เมื่อการประเมินผลฯ เสร็จสิ้น ผูประเมินตองแจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินรับทราบ โดยแจงเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแจงจุดเดน, จุดดอย (ขอควรพัฒนา), และแนวทางในการพัฒนา หรือฝกอบรมอยางชัดเจน
 4. ดําเนินการประเมินผลบุคลากรในทุกประเภทการจางในรอบการประเมินเดียวกัน ในกรณีที่จําเปนตองใชผลการประเมินเพื่อการตอสัญญาจาง / ใหรางวัลดีเดน ฯลฯ ใหใชผลการประเมินฯตามรอบที่ใกลเคียงกับระยะเวลาที่จะนําไปดําเนินการ

หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่