แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้คณะฯ)
  19 ต.ค. 60 11:25 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้
  1. ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี หรือ
  2. ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 2 ปี และเคยได้รับรางวัลผู้ให้บริการเป็นเลิศหรือรางวัลอื่นที่เทียบเท่า หรือ
  3. ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 2 ปี เว้น 1 ปี เพราะมีเหตุจำเป็น (เช่นลาคลอดบุตร) และปีถัดไปได้รับรางวัลดีเด่นอีก 1 ปี หรือ
  4. ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 2 ปี เฉพาะตำแหน่งที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือตำแหน่งที่หาผู้ปฏิบัติงานได้ยาก หรือ
  5. ได้รับรางวัลดีเด่น 2 ปีไม่ติดต่อกัน และเคยได้รับรางวัลผู้ให้บริการเป็นเลิศหรือรางวัลอื่นที่เทียบเท่าเฉพาะตำแหน่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือตำแหน่งที่หาผู้ปฏิบัติงานได้ยาก หรือ
  6. ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้รับความเห็นชอบจากท่านคณบดี

 


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
หมายเหตุ
เมื่อลูกจ้างชั่วคราว มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว เป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้คณะฯ) แล้ว การบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ จะขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานพิจารณา เสนอรายชื่อผู้มีสิทธิบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้คณะฯ) และทำบันทึกข้อความถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ในลำดับต่อไป
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่