แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
  19 ต.ค. 60 11:25 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) คืออะไร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) คือ กองทุนที่ร่วมกันจัดตั้งโดยความสมัครใจของลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการในการสร้างหลักประกันสำหรับลูกจ้างประจำ เมื่อออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ประโยชน์ที่สมาชิก กสจ. จะได้รับ

 1. สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากส่วนราชการร้อยละ 3 เท่ากับเงินที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมไปในแต่ละเดือน
 2. สมาชิกจะได้รับเงินบำเหน็จลูกจ้างเหมือนเดิมทุกประการ
 3. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี คือสามารถนำเงินสะสมไปหักลดหย่อนภาษีได้
 4. สมาชิกได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการนำเงินสะสมและเงินสมทบของสมาชิกไปลงทุนอีกด้วย
 5. เมื่อสิ้นสภาพไม่ว่ากรณีใด ๆ เช่น ตาย การถูกไล่ออก ปลดออก ลาออก หรือเกษียณ ก็จะได้รับเงินคืนจากกองทุนทุกกรณี

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก กสจ.

 1. ขอรับใบสมัครสมาชิก กสจ. ที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานบริหารบุคคล
 2. การยื่นใบสมัคร
  1. ลูกจ้างประจำสังกัดส่วนกลาง ให้ยื่นใบสมัครสมาชิกที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานบริหารบุคคล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  2. ลูกจ้างประจำสังกัดส่วนภูมิภาค หรือลูกจ้างประจำสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นใบสมัครสมาชิกต่อหัวหน้าหน่วยงานนั้น พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. การระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ให้กรอกแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ ในแบบ กสจ. 006

หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่