ผลการดำเนิินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2566

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยนำมาตรฐานสถานพยาบาลปลอดบุหรี่ ทั้ง 8 ด้าน ตามแนวทางของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในการขับเคลื่อนพัฒนางานการดำเนินงานส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงการทำงานในส่วนต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และชุมชน

     ทั้งนี้ ศิริราชปลอดบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ผลการดำเนินงานภาพรวม ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด