สื่อความรู้สุขภาพออนไลน์

smiley เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลแผ่นพับความรู้สุขภาพเดิม และสื่อใหม่ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ได้ที่ เว็บไซต์ คลังสุขภาพของคณะฯ (Siriraj Doctor)  https://www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/

 

 

ติดต่อสอบถาม งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทรศัพท์ 0 2419 8802