โครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัย

โครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัย

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น. อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นำคณะทำงานโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัย จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงวัยในชุมชนชุมชนวัดวิเศษการ - วัดฉิมทยกาวาส ร่วมด้วยหน่วยงาน งานการพยาบาลปฐมภูมิ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
- ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
- สอนกายบริหารและฤาษีดัดตน
- เสวนาการให้ความรู้การป้องกันการหกล้มและสอนกายบริหารป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ โครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัย คือ โครงการที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านผู้สูงอายุที่เสี่ยงหกล้มสูง ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยในระยะยาว และเสริมพลังให้กับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความร่วมมือกันในระยะยาว

งานสร้างเสริมสุขภาพขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ช่วยให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์