เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

พันธกิจ

Mission

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

การดำเนินงานเเละสนับสนุนงานวิจัย อันนำไปสู่การขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

  • ผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์สูงอายุของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) 
  • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
  • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อกลุ่มประ...ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

การติดตามและประเมินผลการให้บริการผ่าตัดรากฟันเทียมนวัตกรรมไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

The 5 th IHPP In-house Academic Conference

อ่านต่อ

Siriraj Health Policy in an Age of AI

อ่านต่อ

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (Siriraj Health Policy)
SIRIRAJ HEALTH POLICY

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 212 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์:

02 419 2632-35, 02 419 2639

E-mail:
sihp@mahidol.ac.th