เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ขับเคลื่อนนโยบายและสร้างผลงานวิจัย

เชิงนโยบายสุขภาพ

 

พันธกิจ

Mission

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
  • การสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัยเชิงนโยบาย
  • การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและใช้นวัตกรรม
  • การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่นโยบายสุขภาพระดับประเทศและนานาชาติ
  • การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

การดำเนินงานวิจัยและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย อันนำไปสู่การขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • ด้านผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์สูงอายุของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
  • ด้าน E-health literacy
  • ด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (HTA)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาและการจัดฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหลักสูตรการอบรม HTA เป็นต้น

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชพยาบาล จับมือ โรงพยาบาลสงฆ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ผ่านระบบเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมกับ MBK จัดงานเพื่อประชาชน “New Year New You “Smart Health – Next normal” สร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่ Next normal”

อ่านต่อ

นำเสนอโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ โดยทีมสหวิทยาแบะการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : บางกอกน้อยโมเดล

อ่านต่อ

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
Health Policy

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 212 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02 419 2632-35, 02 419 2639
E-mail: sihp@mahidol.ac.th