:: วิสัยทัศน์ ::

T3S5YJ.png

ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวาน ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

To promote well-being of people with diabetes

:: พันธกิจ ::

T3SUX9.png

          บูรณาการงานวิจัยการแพทย์คลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรด้านสาธารณสุข เชื่อมโยงและสร้างการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานในลักษณะสหสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกับบริบทของประเทศ รวมทั้ง ผลิตรูปแบบการให้ความรู้และบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสนับสนุน (empower) ผู้เป็นเบาหวานให้สามารดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ

          Integrate scientific researches on clinical medicine and basic science. Distribute knowledge to medical personnels. Provide a multidisciplinary approach in management of people with diabetes which is efficient, cost effective, and adaptable with Thai culture. This also includes produce the knowledge dissemination with skillful diabetes educator to empower the people with diabetes to live with well-being.