:: ข้อมูลบุคลากร ::

หน่วยงาน

หน้าที่ 5  [หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  
ชื่อ-นามสกุล : นาย บัณทิต  ปิฏกรัชต์
    Mr. Bandit  Pidokrath
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่วยวิจัย
หน่วยงาน : โครงการประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 108
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุภาธิณี  เทศธรรม
    Ms. Supatinee  Tedtum
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่วยวิจัย
หน่วยงาน : โครงการประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 105
ชื่อ-นามสกุล : นาง จิราพร  นิลสุ
    Mrs. Jiraporn  Nilsu
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ
หน่วยงาน : โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 2939 , 02 419 2818
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศิริลักษณ์  ขุระขันธ์
    Ms. Siriluk  Khurakhun
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ
หน่วยงาน : โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 104 , 0 2419 2939
ชื่อ-นามสกุล : นาง จำเรียง  ใต้ร่มบุญ
    Mrs. Jumrieng  Tairomboon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9