:: ข้อมูลบุคลากร ::

หน่วยงาน

หน้าที่ 4  [หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วริศรา  บุญยวง
    Ms. Varisara  Boonyuang
ตำแหน่ง : นักสุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 105
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ต้องฤทัย  จรดล
    Ms. Tongruthai  Jonradol
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9568-9 ต่อ 103
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธาวินี  วิลามาศ
    Ms. Thavinee  Vilamas
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 105
ชื่อ-นามสกุล : นาง อุบล  วรมงคลชัย
    Mrs. Ubol  Wormongkolchai
ตำแหน่ง : พยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 111
ชื่อ-นามสกุล : นาง นารี  สระทอง
    Mrs. Naree  Srathong
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9
ชื่อ-นามสกุล : นาง รัชนี  สุขเกษม
    Mrs. Ratchanee  Sukkasem
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9