:: ข้อมูลบุคลากร ::

หน่วยงาน

หน้าที่ 3  [หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ศรีสมัย  วิบูลยานนท์
    Ms. Srisamai  Viboonyanon
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช/นักโภชนาการชำนาญการอาวุโส
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศรีวรรณ  ทองแพง
    Ms. Sriwan  Thongpaeng
ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 110
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปรียารัตน์  สอนเจริญ
    Ms. Preeyarat  Sorncharoen
ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 110
ชื่อ-นามสกุล : นาย ไชยพร  พลมณี
    Mr. Chaiyaporn  Polmanee
ตำแหน่ง : นักสุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 111
ชื่อ-นามสกุล : นาย ศราวุธ  อุประรัตน์
    Mr. Sarawut  Auprarat
ตำแหน่ง : นักสุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 105
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นุจีจันทร์  บุญญาพัฒนาพงศ์
    Ms. Nujeejan  Bunyapattanapong
ตำแหน่ง : นักสุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9568-9 ต่อ 111