:: ข้อมูลบุคลากร ::

หน่วยงาน

หน้าที่ 2  [หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : รศ.พญ. ระวีวรรณ  เลิศวัฒนารักษ์
    Assoc. Prof. Raweewan  Lertwattanaruk
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ ศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.นพ. วีรชัย  ศรีวณิชชากร
    Assist. Prof. Weerachai  Srivanichakorn
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : พญ. ลักขณา  ปรีชาสุข
    Dr. Lukana  Preechasuk
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : รศ. พรศรี  ศรีอัษฎาพร
    Assoc. Prof. Pornsri  Sriussadaporn
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : นาง คัทรี  ชัยชาญวัฒนากุล
    Mrs. Katharee  Chaichanwatanakul
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : รศ. ทิพาพันธ์  สังฆะพงษ์
    Assoc. Prof. Tipapan  Sungkapong
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช