📣 SIDM support group ขอเชิญชวนผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวาน ญาติ ผู้ดูแล และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ 1. การดูแลตนเองในช่วง covid-19 สำหรับผู้เป็นเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง 2. เครียด ซึมเศร้า เสียสุขภาพจิตในยุค covid-19 3. หลักการใช้ยาประจำบ้านให้ถูกวิธี 4. ปัญหาเรื่องเท้า 💻 ผ่านช่องทาง zoom application

📣📣 SIDM support group โดย ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อเบาหวานศิริราช ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับภาควิชาต่างๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  📣📣
ขอเชิญชวนผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวาน ญาติ ผู้ดูแล และผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมออนไลน์โดยมีหัวข้อ และวันเวลาดังนี้

1. เรื่อง “การดูแลตนเองในช่วง covid-19 สำหรับผู้เป็นเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง”
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

 

2. เรื่อง “เครียด ซึมเศร้า เสียสุขภาพจิตในยุค covid-19”
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

 

3. เรื่อง “หลักการใช้ยาประจำบ้านให้ถูกวิธี”
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

4. เรื่อง “ปัญหาเรื่องเท้า…สำคัญกว่าที่คิด”
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

 

💻 ผ่านช่องทาง zoom application
⏰ เวลา 08.40 - 11.00 น.

 

📱สามารถแสกน QR code ในโปสเตอร์เพื่อลงทะเบียนเข้ารับฟังตามวันเวลาดังกล่าวหรือ กดสมัครที่นี่

(free) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม.

แสดงความคิดเห็น