ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16

ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16 วันที่ 1-5 เมษายน 2562

             เมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2562  ศูนย์เบาหวานศิริราชร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ โรงพยาบาลศิริราชคณะแพทย์ศิริราขพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16

             กิจกรรม ค่ายเบาหวานศิริราช เป็นค่ายบูรณาการสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันโดยการสอนโดยตรง  จะมุ่งสอนที่ผู้เป็นเบาหวานเป็นหลัก ส่วนผู้ปกครอง และทีมสหสาขาวิชาชีพมาเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์และมี Code ประจำกลุ่มเพื่อ นำไปสู่ความเข้าใจผู้เป็นเบาหวาน  และแก้ไขปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเป็นองค์รวมที่ชัดเจนที่สุด  จึงเป็นการจัดค่ายที่มีค่ายเล็กๆ 3 ค่าย คู่ขนานไปในเวลาเดียวกัน คือ  ค่ายผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (ค่าย 1) ค่ายผู้ปกครอง  (ค่าย 2) ค่ายทีมสหสาขาวิชาชีพ (ค่าย 3)  มีครูประจำค่ายเฉพาะคอยดูแลแต่ละสมาชิกในค่ายตลอดเวลาที่อยู่ค่าย ค่ายครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเบาหวาน  ศิริราช ครั้งที่ 16 แบ่งเป็นดังนี้       

ค่าย 1 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 รวมทั้งหมด 26 คน แบ่งเป็นโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ :

โรงพยาบาลศิริราช                            21      คน      โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต              1        คน

โรงพยาบาลสกลนคร                          1        คน      โรงพยาบาลอุดรธานี               1        คน

สถาบันสุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี         1        คน      โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา      1        คน

ค่าย 2 ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด    34      คน

ค่าย 3A ทีมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อฯ รวมทั้งหมด 15 คน

ค่าย 3B ทีมสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ

      พยาบาล                        13      คน

      โภชนาการ                      2        คน

      นักสังคมสงเคราะห์           1        คน

รวมสหสาขาวิชาชีพทั้งหมด         16      คน

ทีมพยาบาล Care Team         รวมทั้งหมด       9        คน     

ทีมโภชนาการ                         รวมทั้งหมด       5        คน

ทีมพี่เลี้ยงค่ายฯ                       รวมทั้งหมด       4        คน     

ทีมกิจกรรมและบริหารจัดการ  รวมทั้งหมด       12      คน

ทีมอาจารย์แพทย์,พยาบาล      รวมทั้งหมด       20      คน

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16  รวมทั้งหมด  141  คน

             กิจกรรมเข้าค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16 จึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลตนเองโดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การบรรยายความรู้เรื่องเบาหวานคืออะไร ภาวะโรคแทรกซ้อน โภชนาการ ยารักษาเบาหวาน การออกกำลังกาย การดูแลตนเองในโอกาสพิเศษ เป้าหมายและการประเมินการควบคุม เป็นต้น การฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมรู้จักตนเอง กิจกรรมเจาะเลือด กิจกรรมฉีดยาอินซูลิน การนับคาร์โบไฮเดรต กิจกรรมจูเนียร์เชฟ นอกจากนี้การที่เด็กผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน มีการเรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเพื่อนๆ โดยสามารถสร้างทัศนคติที่ดีด้านต่างๆ สามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง มีประสบการณ์ในการดูแลตนเองดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมผู้ดูแลต่อไป

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 1/4/2562 - 5/4/2562 update : 24/4/2562 9:10:00

แสดงความคิดเห็น