ขอเชิญชวนผู้เป็นเบาหวานร่วมสนับสนุนสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติในโครงการ "IDF selfie campaign on Universal Health Coverage"

IDF selfie campaign on Universal Health Coverage

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/campaigns/universal-health-coverage.html

กรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม: https://www.surveymonkey.com/r/IDFHLMselfie2019

 

แสดงความคิดเห็น