โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์เบาหวานศิริราช

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(Certified Diabetes Educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562

ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี


          ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 17– 18 มกราคม 2562 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวานฯ มุ่งเน้นผลลัพธ์ คือ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ธรรมชาติ และศึกษาโครงการพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีทัศนคติที่ดีจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

                   : ศึกษาหลักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธี “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ”ของโครงการฯ
                             เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

                   : เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

                             “Diabetes Educator มุมมองของแพทย์และผู้เป็นเบาหวาน”

                   : กิจกรรม Mindfulness Coaching และโยคะภาวนา

                             โดย อาจารย์ธนวัชร์ เกตน์วิมุต จากเครือข่ายชีวิตสิกขา

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 41 คน ประกอบด้วย

  1. ผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2
  2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  3. ตัวแทนฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายโภชนาการ และศูนย์เบาหวานศิริราช

          ผลการจัดสัมมนาในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดสัมมนาในครั้งนี้

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 17/1/2562 - 18/1/2562 update : 11/3/2562 14:21:46

แสดงความคิดเห็น