พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Certified Diabetes Educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Certified Diabetes Educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

          พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล Certified Diabetes Educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) โดยรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีงานการศึกษาระดับหลังปริญญาให้เกียรติเป็นประธาน

          หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified diabetes educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital) ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี เป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชา ฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจาก International Diabetes Federation (IDF) โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม วัตถุประสงค์ของการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ มุ่งหวังว่า ผู้เรียนมีความรู้และความชำนาญขั้นสูงในการถ่ายทอดความรู้ด้านเบาหวานและสามารถสร้างทักษะในการจัดการตนเองให้กับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว,  สามารถนำทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทฤษฎีด้านการเรียนการสอนมาใช้เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีทัศนคติที่ดีจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีแห่งวิชาชีพในการปฏิบัติงาน

          โดยปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 22 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากรภายในคณะฯ (พยาบาล, เภสัชกร, นักสุขศึกษา, นักวิชาการโภชนาการ) จำนวน 18 คน บุคลากรจากภายนอกคณะฯ (พยาบาล) จำนวน 4 คน ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลสงฆ์, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 26/7/2561 - 26/7/2561 update : 20/8/2561 12:08:44

แสดงความคิดเห็น