การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2561 (Update diabetes management and holistic care 2018)  

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์, สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2561 (Update diabetes management and holistic care 2018)  

ระหว่างวันที่ 11- 13 กรกฎาคม 2561

 

          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2561 (Update diabetes management and holistic care 2018) เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)

          ในปัจจุบันการเพิ่มพูนความรู้ด้านเบาหวานให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานนำไปใช้จัดการตนเองได้จริง การพัฒนาต่อยอดให้แก่ทีมสหสาขาวิชาชีพและ diabetes educator ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ เพื่อเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

          ศิริราช จึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “Update diabetes management and holistic care 2018” แก่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี หลักสูตร 3-5 วัน เพื่อร่วมกันดูแลและให้ความรู้ รวมทั้งฝึกทักษะให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานและญาติ การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้น Diabetes self management education ควบคุมกับการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ตระหนักถึงการควบคุมมีทักษะการดูแลเบาหวานด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเกิดประโยชน์นำไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้น

          โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 82 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากรภายในคณะฯ จำนวน 31 คน บุคลากรจากภายนอกคณะฯ จำนวน 51 คน จากทั่วประเทศ จำนวน 25 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น, โรงพยาบาลโกรกพระ, คลินิคเวชกรรม, โรงพยาบาลควนขนุน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลบางปะกอก 1, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, โรงพยาบาลพิมาย, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลมะการักษ์, โรงพยาบาลมุกดาหาร, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ, โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และโรงพยาบาลสิรินธร

          วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกคณะฯ จำนวน 27 คน

          ผลการจัดอบรมในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมกันจัดอบรมในครั้งนี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 11/7/2561 - 13/7/2561 update : 1/8/2561 9:34:34

แสดงความคิดเห็น