:: ข้อมูลหน่วยงาน ::

ศูนย์เบาหวานศิริราช   (Siriraj Diabetes Center of Excellence)

ที่ตั้งหน่วยงาน  :  ศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์  :  0 24199568
Fax  :  0 24199569