:: คำนวณดัชนีมวลกาย ::

ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BMI คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ค่า BMI สามารถใช้เป็น เครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ทีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในผู้ใหญ่ทีอายุ 20 ปี ขึ้นไป


แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม