...
...

ศูนย์เบาหวานศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Diabetes Center of Excellence, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

กิจกรรมล่าสุด

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

International Diabetes Federation (IDF)

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

กิจกรรม SIDM support group

เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom application

1. “การดูแลตนเองในช่วง covid-19 สำหรับผู้เป็นเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง” : วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

2. “เครียด ซึมเศร้า เสียสุขภาพจิตในยุค covid-19” : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

3 . " หลักการใช้ยาประจำบ้านให้ถูกวิธี” : วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

4. “ปัญหาเรื่องเท้า…สำคัญกว่าที่คิด” : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

Thai Diabetes Child & Adolescent Support Club http://www.thaidiabetes.com

เป็นการรวมกลุ่มของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมสหสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวเบาหวานทุกปี ออกวารสารชมรม มีการให้กำลังใจกันและกันทั้งผู้ป่วยและผู้ปกครอง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าถึงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช (ชพศร.)

Siriraj Diabetes Supporter Club

เป็นกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวานที่สร้างกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการ ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 9

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรคเบาหวานสำหรับกลุ่มเสี่ยง "รุ่นที่ 9"
"ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 9 กลุ่ม C"
อบรมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม เวลา 08.40 - 11.00 น. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง

กลุ่ม C1 : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2564
           ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
           ครั้งที่ 3 : วันที่ 20 มิถุนายน 2565
กลุ่ม C2 : ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
           ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2565
           ครั้งที่ 3 :วันที่ 20 มิถุนายน 2565

รับจำนวนจำกัด!!!

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อ 02-4199568 ต่อ 101-102 หรือ ►►กรอกเอกสารการเข้าร่วมกลุ่มเสี่ยง◄◄

ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2564

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวาน/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2564


สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อ 02-4199568 ต่อ 101-102 หรือ
►►กรอกเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม◄◄

**เมื่อทำการกรอกข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก่อนจัดอบรม

ติดต่อศูนย์เบาหวานศิริราชได้ที่ :

ศูนย์เบาหวานศิริราช
ตึกหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ด้านหลังตึกจุฑาธุช)
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
02 419 9568-9
02 414 1298 ปรึกษาเรื่องเบาหวาน (call center) ให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ 08.30-16.00น.
02 419 9569
sidmcenter@gmail.com
www.facebook/sidmcenter

Fanpage :