...
...

ศูนย์เบาหวานศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Diabetes Center of Excellence, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

กิจกรรมล่าสุด

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Collaborative Framework for Diabetes Care (SiCFD)

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลด้านเบาหวาน ทั้งด้านการวิจัยและบริการ โดยเป็นสื่อกลางในกาประสาน Excellent Services ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเบาหวานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับการส่งต่อระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานอย่างครบถ้วน และพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลผู้เป็นเบาหวานของศิริราชเพื่อต่อยอดสู่งานวิจัย และยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสู่ integrated center of excellence (iCOE) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2562

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวาน/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

►►Dowload เอกสารการสมัครกดที่นี่◄◄

**เมื่อทำการ Dowload และกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถส่งเอกสารได้ที่
Emial : sidmcenter@gmail.com
Fax : 02 419 9569

ชมรมที่เกี่ยวข้อง

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

Thai Diabetes Child & Adolescent Support Club

เป็นการรวมกลุ่มของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมสหสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวเบาหวานทุกปี ออกวารสารชมรม มีการให้กำลังใจกันและกันทั้งผู้ป่วยและผู้ปกครอง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าถึงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช (ชพศร.)

Siriraj Diabetes Supporter Club

เป็นกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวานที่สร้างกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ติดต่อศูนย์เบาหวานศิริราชได้ที่ :

ศูนย์เบาหวานศิริราช
ตึกหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ด้านหลังตึกจุฑาธุช)
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
02 419 9568-9
02 419 9569
sidmcenter@gmail.com
www.facebook/sidmcenter

Fanpage :