...
...

ศูนย์เบาหวานศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Diabetes Center of Excellence, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

กิจกรรมล่าสุด

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

International Diabetes Federation (IDF)

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

Thai Diabetes Child & Adolescent Support Club http://www.thaidiabetes.com

เป็นการรวมกลุ่มของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมสหสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวเบาหวานทุกปี ออกวารสารชมรม มีการให้กำลังใจกันและกันทั้งผู้ป่วยและผู้ปกครอง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าถึงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช (ชพศร.)

Siriraj Diabetes Supporter Club

เป็นกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวานที่สร้างกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการ ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 8

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรคเบาหวานสำหรับกลุ่มเสี่ยง "รุ่นที่ 8"
"ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 8"
อบรมเวลา 08.30 - 12.00 น.
อบรมช่วงระหว่างเดือน ส.ค. 63 - พ.ค. 64
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 - 30 คน ต่อ 1 กลุ่ม (จัด 3 กลุ่ม)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อ 02-4199568 ต่อ 101-102

ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2563

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวาน/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 5 วันที่ 21 กันยายน 2563
ครั้งที่ 6 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

►►Dowload เอกสารการสมัครกดที่นี่◄◄

**เมื่อทำการ Dowload และกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถส่งเอกสารได้ที่
Emial : sidmcenter@gmail.com
Fax : 02 419 9569

ประเมินสุขภาพด้วยตนเอง


ดัชนีมวลกายของคุณ

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน โดยนำข้อมูลมาคำนวณเป็นคะแนน(risk score) สามารถใช้ทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต(12ปีข้างหน้า)


ปัจจัยเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
อายุ
 • 34 – 39 ปี
 • 0
 • 40 – 44 ปี
 • 0
 • 45 – 49 ปี
 • 1
 • 50 ปีขึ้นไป
 • 2
  เพศ
 • หญิง
 • 0
 • ชาย
 • 2
  ดัชนีมวลกาย(BMI)
 • ต่ำกว่า 23 กก./ม.2
 • 0
 • ตั้งแต่ 23 ขึ้นไปแต่ น้อยกว่า 27.5 กก/ม.2
 • 3
 • ตั้งแต่ 27.5 กก./ม2 ขึ้นไป
 • 5
  รอบเอว(เซนติเมตร)
 • ผู้ชายน้อยกว่า 90 ซม. ผู้หญิงน้อยกว่า 80 ซม.
 • 0
 • ผู้ชายตั้งแต่ 90 ซม. ขึ้นไป, ผู้หญิงตั้งแต่ 80 ซม. ขึ้นไป
 • 2
  ความดันโลหิต
 • ไม่มี
 • 0
 • มี
 • 2
  ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง)
 • ไม่มี
 • 0
 • มี
 • 4

  การแปลผล

  ระดับคะแนน
  ระดับความเสี่ยง
  คำแนะนำ
  0-2 คะแนน น้อย
  -ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  -ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  -ตรวจวัดความดันโลหิต
  - ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 3 ปี
  3-5 คะแนน ปานกลาง
  -ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  -ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  -ตรวจวัดความดันโลหิต
  -ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 3 ปี
  6-8 คะแนน สูง
  -ควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  -ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  -ตรวจวัดความดันโลหิต
  -ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  -ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1-3 ปี
  9-17 คะแนน สูงมาก
  -ควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  -ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  -ตรวจวัดความดันโลหิต
  -ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  -ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1 ปี


  แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

  ติดต่อศูนย์เบาหวานศิริราชได้ที่ :

  ศูนย์เบาหวานศิริราช
  ตึกหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ด้านหลังตึกจุฑาธุช)
  โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  02 419 9568-9
  02 414 1298 ปรึกษาเรื่องเบาหวาน (call center) ให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ 08.30-16.00น.
  02 419 9569
  sidmcenter@gmail.com
  www.facebook/sidmcenter

  Fanpage :