...
...

ศูนย์เบาหวานศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Diabetes Center of Excellence, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

กิจกรรมล่าสุด

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

International Diabetes Federation (IDF)

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

กิจกรรม SIDM support group

เป็นการร่วมมือกันของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช ชมรมพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน และ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้เป็นเบาหวาน ผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน และผู้ที่สนใจ

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง “การดูแลตนเองในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด” มีทั้งหมด 4 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/FCYkDmp5i_0
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/SXbgf0n3Y1c
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/iEahzwnj3Zc
    ตอนที่ 4 : https://youtu.be/YL6LoRFaquI


วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง “เครียด ซึมเศร้า เสียสุขภาพจิต ในยุค Covid-19 ระบาด” มีทั้งหมด 2 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/XFStU4Tnd7g
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/3q8VsUj9OWo

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “หลักการใช้ยาประจำบ้านให้ถูกวิธี”(มีทั้งหมด 4 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/QaF4k9ndzdg
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/3XdfI-ro38g
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/Bk76-2QrO90
    ตอนที่ 4 : https://youtu.be/s3_33lY6OJY


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง “ปัญหาเรื่องเท้า...สำคัญกว่าที่คิด” มีทั้งหมด 3 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/6H23pJnYuKU
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/NyXjNtUVjRw
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/O-vWrhMxrQQ


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เรื่อง “เรามาทำความรู้จัก กัญ...ชง ชา ลดน้ำตาลได้จริงหรือไม่”(มีทั้งหมด 3 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/9MTeH0uO334
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/dIfelRz-hyU
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/Pgej3Sw47Fo


วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง “เข้าใจคน เข้าใจโรค เข้าใจกัน ดูแลคนเป็นเบาหวานอย่างไรให้ดีขึ้น”(มีทั้งหมด 3 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/FnKkKBzBDUU
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/JwDpUevjGiQ
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/XWsQlUhM2ZI


วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เรื่อง “ดื่มกินให้เป็น เบาหวานที่เห็นก็เป็นเรื่องเบาเบา”(มีทั้งหมด 3 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/r1z2UTCt9-4
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/VoGM8jUd5eE
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/sVPMQXygxJU


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง “ยาฉีด หน้ากลัว หรือน่าใช้ มาเข้าใจไปด้วยกัน”(มีทั้งหมด 3 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/_AWKlq2rzwA
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/VhYkcs5yWI0
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/yp-vYH1xPww


เปิดรับสมัครรุ่นถัดไปเร็วๆนี้

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

Thai Diabetes Child & Adolescent Support Club http://www.thaidiabetes.com

เป็นการรวมกลุ่มของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมสหสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวเบาหวานทุกปี ออกวารสารชมรม มีการให้กำลังใจกันและกันทั้งผู้ป่วยและผู้ปกครอง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าถึงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช (ชพศร.)

Siriraj Diabetes Supporter Club

เป็นกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวานที่สร้างกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการ ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 10

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรคเบาหวานสำหรับกลุ่มเสี่ยง "รุ่นที่ 10"
"ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 10 กลุ่ม C"
อบรมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม เวลา 08.40 - 11.00 น. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง

กลุ่ม C1 : ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2565
           ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
           ครั้งที่ 3 : วันที่ 12 มิถุนายน 2566
กลุ่ม C2 : ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2565
           ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2566
           ครั้งที่ 3 :วันที่ 12 มิถุนายน 2566

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อ 02-4199568 ต่อ 101-102 หรือ ►►กรอกเอกสารการเข้าร่วมกลุ่มเสี่ยง◄◄

ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2565

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวาน/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

อบรมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม (zoom)
เวลา 8.30 - 12.00 น. โดยมี 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 : 7 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 : 6 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 3 : 5 กันยายน 2565
รุ่นที่ 4 : 19 ธันวาคม 2565

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อ 02-4199568 ต่อ 101-102 หรือ
►►กรอกเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม◄◄

**เมื่อทำการกรอกข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก่อนจัดอบรม

Update Diabetes Management and Holistic Care

เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน

หลักสูตรสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educators) ที่มีประสบการณ์พื้นฐานในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
►►สมัครเข้าร่วมอบรม◄◄

เบอร์โทรศัพท์ 02 419 9568-9 ต่อ 105, 111
หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com

ติดต่อศูนย์เบาหวานศิริราชได้ที่ :

ศูนย์เบาหวานศิริราช
ตึกหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ด้านหลังตึกจุฑาธุช)
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
02 419 9568-9
02 414 1298 ปรึกษาเรื่องเบาหวาน (call center) ให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ 08.30-16.00น.
02 419 9569
sidmcenter@gmail.com
www.facebook/sidmcenter
Line @sidmcenter

Fanpage :