เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

งานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราช

เป็นหน่วยงานทันตกรรม

ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

Mission

พันธกิจหลัก

  • การบริการรักษาทางทันตกรรมแบบสหสาขาวิชาชีพ

พันธกิจรอง

  • การเรียนการสอนทางด้านทันตกรรมโรงพยาบาล และการวิจัย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

งานบริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง พร้อมทั้งสร้างเสริมป้องกันทันตสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ อีกทั้งให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทันตกรรมแก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ ทันตแพทย์ และประชาชนทั่วไป 

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

ภาวะฉุกทางทันตกรรม

อ่านต่อ

งานทันตกรรม
Dental Division

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น6 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02419 7415-7