คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม

1. ผู้แจ้งโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หากมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น บันทึกข้อความ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กรุณาแนบมาพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้
2. กรุณาส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบไปที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โครงการ / กิจกรรม
วันที่ ถึง
เวลา : ถึง : น.
หากมีเงื่อนไขเพิ่มเติม กรุณาส่งตารางการปฏิบัติงานพร้อมจำนวนอาสาอย่างชัดเจน
คุณสมบัติอาสาสมัคร
เอกสารแนบ / สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์ หรือรูปภาพ)
ขนาดไม่เกิน 5 MB และเอกสารนามสกุล .jpg, .jpeg, .pdf, .docx, .doc, .zip, .rar เท่านั้น
ผู้ร้องขอ / ผู้ประสานงาน

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved