1. ดำเนินงานเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมอาสาสมัครทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

2. ดำเนินงานเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

3. สร้างภาคีเครือข่ายทั้ง องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ได้สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทย และเกิดความยั่งยืน

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved