ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3. เป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และพร้อมปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติของอาสาสมัครศิริราช
4. เป็นผู้มีจริยธรรม มีความเมตตา และมีความซื่อสัตย์
5. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์
6. เป็นผู้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน
7. เป็นผู้เสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลืองานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved