มีขั้นตอน ดังนี้

1. การรับสมัคร
   - อาสาสมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัคร
   - ระบบส่งอีเมลล์ยืนยันการสมัครกลับยังอาสาสมัคร โดยจะมีข้อมูล Username/Password และเลขทะเบียนสมาชิก

2. การปฐมนิเทศ
   อาสาสมัครจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครศิริราช

3. การอบรมหลักสูตรพื้นฐาน (เฉพาะกิจกรรมอาสาสมัครของศูนย์อาสาสมัครศิริราช)
   อาสาสมัครจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกิจกรรมอาสาสมัครที่ทำ

4. การขึ้นทะเบียน
   อาสาสมัครที่ผ่านการปฐมนิเทศ และผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครศิริราช และอาสาสมัครต้องศึกษาข้อปฏิบัติของอาสาสมัครอย่างเคร่งครัด แล้วสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
   อาสาสมัครที่ได้รับการมอบหมายงานให้ร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมอาสาสมัครนั้นๆ ร่วมกับทีม


งานอาสาสมัครของศูนย์อาสาสมัครทางการแพทย์ศิริราช

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. งานตามภารกิจของศูนย์อาสาสมัครศิริราช
   1.1 งานด้านการบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย
      หมายถึง ลักษณะงานที่อาสาสมัครปฏิบัติการช่วยเหลือหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการร่วมในทีมปฏิบัติงานที่ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ หรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น
   1.2 งานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
      หมายถึง ลักษณะงานที่อาสาสมัครร่วมปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยจากน้ำมือมนุษย์ ทั้งระยะการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เช่น การเตรียมสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย) การช่วยเหลือขณะเกิดภัยในลักษณะให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การมอบสิ่งของ การเยี่ยมปลอบขวัญผู้ประสบภัย หรือเสริมกำลังทั่วไป รวมไปถึงการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
   1.3 งานด้านการรับบริจาคโลหิต และบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่

2. งานสนับสนุนงานอาสาสมัครด้านอื่นๆ
   2.1 งานด้านการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      หมายถึง ลักษณะงานที่อาสาสมัครร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือโครงการหรืองานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   2.2 งานด้านสิ่งแวดล้อม
      หมายถึง ลักษณะงานที่อาสาสมัครร่วมปฏิบัติการดูแล ฟื้นฟู และป้องกันเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การปลูกปะการัง การบวชป่า การสร้างฝาย
   2.3 งานด้านอื่นๆ
      หมายถึง ลักษณะงานอื่นใดที่ศูนย์อาสาสมัครศิริราชได้มอบหมายให้อาสาสมัครร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved