วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นเพื่อเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนให้คณะฯ เป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

  1. เพื่อสร้างองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อปลูกฝังด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงาน
  3. เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อไปสู่นโยบายสาธารณะหรือชี้นำสังคม
  4. เพื่อสร้างและมีส่วนร่วมกับเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม