ผลงาน/รางวัล

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report)

อ่านต่อ

รายงานประจำปีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

รายงานความยั่งยืน

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานงานกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานงานกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานงานกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

อ่านต่อ