บุคลากร

กัณฐมาศ ศุภมณี
นางสาว กัณฐมาศ ศุภมณี


ขนิษฐา วิจิตร์รัตน์
นางสาว ขนิษฐา วิจิตร์รัตน์

หัวหน้าหน่วยธุรการและสนับสนุน / นักประชาสัมพันธ์

สิริกัลยา สุริยาวงษ์
นางสาว สิริกัลยา สุริยาวงษ์

หัวหน้าหน่วยกิจกรรมและชุมชน / นักประชาสัมพันธ์

อรนุช ดอกกุหลาบ
นางสาว อรนุช ดอกกุหลาบ

หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ / นักประชาสัมพันธ์

ชนาวี ประทุมสูตร
นาย ชนาวี ประทุมสูตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : หน่วยกิจกรรมและชุมชน

ปัณรส โต๊ะเงิน
นางสาว ปัณรส โต๊ะเงิน

นักประชาสัมพันธ์ : หน่วยกิจกรรมและชุมชน

สุชาดา แสงตะวัน
นางสาว สุชาดา แสงตะวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : หน่วยกิจกรรมและชุมชน

อุบลวรรณ ก๋งเทมินทร์
นางสาว อุบลวรรณ ก๋งเทมินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : หน่วยพัฒนาคุณภาพ

ปัจฉิมา พรเสริมสุข
นาง ปัจฉิมา พรเสริมสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : หน่วยพัฒนาคุณภาพ

สุรีรัตน์ สิริชัย
นางสาว สุรีรัตน์ สิริชัย

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร : หน่วยธุรการและสนับสนุน