เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม "ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว" ครั้งที่ 2

     ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญประชาชน และผู้ที่สนใจการดูแลสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว ครั้งที่ 2"

ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ โถงอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น G

     เพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การอยู่ร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวให้แก่ประชาชน โดยภายในงานพบกับบูธกิจกรรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และร่วมสนุกรับของที่ระลึก