โครงการให้ความรู้และความเข้าใจ เรื่อง "AIDS" เนื่องในวันเอดส์โลก

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกโดยใช้โบว์แดงเป็นสัญลักษณ์สากล

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงจัดโครงการให้ความรู้ และความเข้าใจเรื่อง "AIDS" เนื่องในวันเอดส์โลก ให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงการป้องกัน และเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. 2560-2573 ของประเทศไทย

กิจกรรมภายในงาน

 • เวทีเสวนาความรู้
  • 13.15 - 13.45 น. LGBTQIA+ เข้าใจความหลากหลายในสังคม
  • 13.45 - 14.15 น. โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันได้
  • 14.15 - 14.30 น. ถาม-ตอบ
 • เวลา 14.30 - 16.00 น. ร่วมลุ้นรับของรางวัลกับ 5 บูธกิจกรรม ได้แก่
  • การตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
  • PeEP PEP คืออะไร
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน
  • ความรักในวัยรุ่น
  • เรื่องน่ารู้สำหรับถุงยางอนามัย