ความเป็นมาและคำอธิบายสัญลักษณ์

› ความเป็นมา

ศิริราชเป็นสถาบันการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จึงกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเน้นย้ำ และปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานทำ CSR เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อสังคม ได้รับความเชื่อถืออย่างยั่งยืน เป็น "สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล"

 

› คำอธิบายสัญลักษณ์

คน หมายถึง ช่วงวัยต่างๆ ของคนในสังคม ได้แก่ เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

โลก หมายถึง การดำเนินงาน CSR ที่ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน ตามสมรรถนะหลักของศิริราช เพื่อให้เกิดผลกับ ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

ความหมายโดยรวม ศิริราชมุ่งดูแลคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) ตามสมรรถนะหลักของศิริราชเพื่อให้เกิดผลกับ ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ