โครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

โครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

          ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้ป่วยต้อกระจกที่มีระยะเวลาการรอคอยผ่าตัดนาน อันเนื่องมาจากในพื้นที่มีจักษุแพทย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยต้อกระจก ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมได้รวดเร็วขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ลดภาวะแทรกซ้อนและความพิการของผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพตาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์เฟลโลว์ และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านเวชศาสตร์ชุมชนด้านจักษุสาธารณสุข