โครงการให้ความรู้และความเข้าใจ เรื่อง

โครงการให้ความรู้และความเข้าใจ เรื่อง "AIDS" เนื่องในวันเอดส์โลก

          ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง "AIDS" เนื่องในวันเอดส์โลก ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงการป้องกันโรค และผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. 2560-2573 ของประเทศไทย โดยมีการเสวนาให้ความรู้เรื่อง LGBTQIA+ สร้างความเข้าใจความหลากหลายในสังคม ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันได้ พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน