งานวันสะเก็ดเงินโลก 2566

งานวันสะเก็ดเงินโลก 2566

          วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสะเก็ดเงินโลก เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นของผู้ป่วยสะเก็ดเงินทั่วโลก พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

          สาขาวิชาโรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง ภาควิชาตจวิทยา ร่วมกับสาขาวิชาโรคข้อ และรูมาติสซั่ม สาขาวิชาโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดงานวันสะเก็ดเงินโลก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินสู่สังคม และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยสะเก็ดเงินหรือญาติ ที่ต้องการเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่อง