โครงการอบรมและให้ความรู้ การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจในจิตเวชปฏิบัติ

โครงการอบรมและให้ความรู้ การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจในจิตเวชปฏิบัติ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยจิตเวช จึงได้จัดโครงการอบรม และให้ความรู้ "การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจในจิตเวชปฏิบัติ" เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้จิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ทั่วไป พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ มีทักษะในการดูแลผู้ป่วย เสริมทักษะทางคลินิก และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน