โครงการร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว

โครงการร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว

          ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ได้พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ดีขึ้นตามมาตรฐาน ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วย และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลดลงตามมา จึงได้จัดโครงการ "ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว" เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี เพื่อรับมอบรางวัล 2023 AHA-GWTG Bronze Plus Award โดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจของประเทศสหรัฐอเมริกา และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ในการดูแลตนเอง ให้สามารถอยู่ร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวให้แก่ประชาชน

กิจกรรมภายในงาน
1. การเสวนา "ปรับตัวอย่างไร... ดูแลหัวใจ(ไม่)ล้มเหลว”
2. การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารโซเดียมต่ำ
3. การออกกำลังกายท่าที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
4. การบรรยาย และสาธิตการฝึกวิธีผ่อนคลายความเครียดสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ดูแล

บูธให้ความรู้ เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว การใช้ยา การเลือกอาหาร การสอนเทคนิคการออกกำลังกาย การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ และการจัดการความเครียด