โครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี 2565-2566

โครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี 2565-2566

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ระหว่างปี 2565-2566 เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติได้รับการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจ ตาบอดสี และได้รับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นการรองรับนโยบาย “เด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้” ตามนโยบายของรัฐบาล