งาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33” ภายใต้หัวข้อ “Healthy Thai คนไทยสุขภาพดี”

งาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33” ภายใต้หัวข้อ “Healthy Thai คนไทยสุขภาพดี”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมประมงและภาคเอกชน ได้จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2566  ณ อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยมีธีมการจัดงานของคณะฯ  โดยภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด และงานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- นิทรรศการทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “Healthy Thai คนไทยสุขภาพดี  การให้ความรู้ และการป้องกัน โรคทางอายุรศาสตร์ อาทิ การให้ความรู้ด้านเบาหวานและการป้องกัน / โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) / โรคสมองเสื่อม / การแพ้ยา แพ้รุนแรง วัคซีนภูมิแพ้ / บุหรี่ไฟฟ้า สูบดีไหมน้า? / ไขข้อข้องใจ วิ่งจนหัวใจวาย ก็ได้หรอ เป็นต้น
- นิทรรศการสุขภาวัฒนะ (Hilight) : นิทรรศการที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของคณะฯ เผยแพร่สู่ประชาชน โดยสอดคล้องทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ ผ่านตู้การเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ทุกคนสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรู้เท่าทันธรรมชาติของร่างกาย และเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว
การจัดแสดง (Specimen) ทางการแพทย์ : สิ่งแสดงเกี่ยวกับอวัยวะจริงของมนุษย์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ โดยมีอวัยวะทั้งปกติ และแบบที่เกิดพยาธิสภาพ หรือรอยโรคต่างๆ ได้แก่ มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง มะเร็งตับ ไขมันในตับ หัวใจโต หัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด เลือดออกในสมอง  นอกจากนี้ยังมีการแสดงร่างกายมนุษย์ที่ผิดปกติแต่กำเนิด เช่น ทารกแฝดสยาม เป็นต้น
การให้บริการทางการแพทย์ : “BOOTH check up โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” (Hilight)
การออกตรวจ/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
   - ให้บริการประเมินความเสี่ยงเบาหวาน วัดเส้นรอบเอว ตรวจวัดน้ำตาลปลายนิ้ว
   - ให้บริการวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ พร้อมให้ความรู้การวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง
กิจกรรมการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ พร้อมรับบริจาคเลือดจากผู้มีจิตศรัทธา “1 คนให้ 3 คนรับ...เลือดของท่านช่วยชีวิตผู้ป่วยได้”
บริการให้คำปรึกษาปัญหา คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา และการจำหน่ายยาตำรับศิริราช โดยเภสัชกรจากโรงพยาบาล
การเสวนาทางการแพทย์  ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
   - คนไทยไม่เป็นเบาหวาน โดย พญ. พรรัมภา เพ็งคำ และคุณภริตพร เทศดนตรี นักวิชาการโภชนาการ ศูนย์เบาหวานศิริราชเรื่อง
   - โรคสมองเสื่อม (สาขาวิชาประสาทวิทยา) โดย รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์  ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ และคุณอรรถพล รักษ์สถาปัตย์
   - กินอะไร….ไตไม่พัง (สาขาวิชาวักกะวิทยา) โดย พญ.อารีรัตน์ อุณหสุทธิยานนท์ และภญ. รัชดา สุวรรณรัตน์ หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช
พิพิธภัณฑ์ศิริราช การประชาสัมพันธ์ E-Ticket การจัดจำหน่ายตั๋วออนไลน์ และนิทรรศการเรื่องพยาธิในอาหาร 
ศิริราชฉลาดคิด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่ศิริราชได้คิดค้น  โดยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะผลิตแล้วใช้เอง หรือผลิตแล้วแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ใช้ด้วย รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์สูงสุด