งานสัปดาห์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4 “แก่อย่างสง่า” ประจำปี 2566

งานสัปดาห์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4 “แก่อย่างสง่า” ประจำปี 2566

งานสัปดาห์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4 “แก่อย่างสง่า” ประจำปี 2566

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8- 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

นิทรรศการสาระความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้แพทย์แผนไทยฯ ที่สามารถนำไปใช้ดูแลตนเอง และผู้สูงอายุ

กิจกรรมเสวนาบรรยาย ให้ความรู้ และตอบคำถาม หัวข้อที่เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและผู้สูงอายุ

กิจกรรมการแข่งขันและการประกวดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย