โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนภายใต้ชื่องาน SiVasC in SiCOE Forum 2023: Creating Sustainable Excellence Together

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนภายใต้ชื่องาน SiVasC in SiCOE Forum 2023: Creating Sustainable Excellence Together

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนภายใต้ชื่องาน SiVasC in SiCOE Forum 2023: Creating
Sustainable Excellence Together จัดขึ้นในวันที่ 24-28 เมษายน 2566 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา
และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สุขภาพ (CSR) แก่ผู้ป่วย ญาติ ประชาชน และชุมชน
โดยรอบโรงพยาบาลศิริราช