"โป่ง ปริ แตก รู้เร็ว รักษาทัน" ครั้งที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ภายใต้ชื่องาน 
"โป่ง ปริ แตก รู้เร็ว รักษาทัน" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคลักษณะอาการสำคัญที่บ่งชี้ของโรค รวมถึงวิธีการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว  ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนา การอภิปราย และนิทรรศการให้ความรู้