โครงการจิตอาสา CSR ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

โครงการจิตอาสา CSR ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำทีมโดย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต้อหิน พร้อมคณะ จักษุแพทย์จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จักษุแพทย์จาก Lao'People Democratic Republic  จักษุแพทย์จากโรงพยาบาลระนอง และจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลสิงห์บุรี ให้บริการผ่าตัด ดูแล ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 234 ราย ต้อเนื้อ 7 ราย รวมทั้งหมด 241 ราย