โครงการตรวจสุขภาพตาสามเณร, พระภิกษุและฆราวาสสอนสามเณรโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย

โครงการตรวจสุขภาพตาสามเณร, พระภิกษุและฆราวาสสอนสามเณรโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพตาสามเณร, พระภิกษุและฆราวาสสอนสามเณรโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา
วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย ร่วมกับและบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ดำเนินการออกหน่วย ตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจ, ตาเหล่, ตาบอดสี, ความดันลูกตาและวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่สามเณร, พระภิกษุและฆราวาสสอนสามเณรที่มีความผิดปกติทางสายตาในโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย เพื่อให้สามเณร, พระภิกษุและฆราวาสสอนสามเณรได้รับการแก้ไขสายตาที่ถูกต้อง