สัปดาห์ศิริราชร่วมใจ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สัปดาห์ศิริราชร่วมใจ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

          ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ สังกัด สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ศิริราชร่วมใจ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล"
ในวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งในระดับบุคลากรทางการแพทย์และระดับประชาชน เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลศิริราช
และเพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ในบุคลากรทางการแพทย์