ผู้บริหาร

นันทกร ทองแตง

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์

รศ.พญ.นันทกร ทองแตง

ชัชวาล รัตนบรรณกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์

ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ

เบญจาภา เขียวหวาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์

รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน

ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ