ทำเนียบผู้บริหาร

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

9 ธันวาคม 2554 – 1 มกราคม 2558

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์
รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

13 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2565

รศ.พญ.นันทกร ทองแตง
รศ.พญ.นันทกร ทองแตง

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์

1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน